aigiri nandini lyrics in tamil with [eng]

Spread the love

aigiri nandini lyrics in tamil & english

வீடியோவைக் காண கிளிக் செய்க

மாதர் மே மது கைடபக்னி
மஹிஷ ப்ராணாபஹாரோத்ய மே
ஹேலா நிர்மித தூம்ரலோசன வதே
ஹே சண்ட முண்டார்த்தினி
நிச்சேஷீ க்ருத ரக்தபீஜ தனுஜே
நித்யே நிசும்பாபஹே
சும்ப த்வம்ஸினி ஸம்ஹராசு
துரிதம் துர்கே நமஸ்தே அம்பிகே

 1. அயிகிரி நந்தினி நந்தித மேதினி
  விச்வ வினோதினி நந்தநுதே
  கிரிவர விந்த்ய சிரோதி நிவாஸினி
  விஷ்ணு விலாஸினி ஜிஷ்ணுநுதே
  பகவதி ஹே சிதிகண்ட குடும்பினி
  பூரிகுடும்பினி பூரிக்ருதே
  ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
  ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே

Ayi giri nandini, nandhitha medhini,
Viswa vinodhini nandanuthe,
Girivara vindhya sirodhi nivasini,
Vishnu Vilasini Jishnu nuthe,
Bhagawathi hey sithi kanda kudumbini,
Bhoori kudumbini bhoori kruthe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 1

 1. ஸுரவர வர்ஷிணி துர்தர தர்ஷிணி
  துர்முக மர்ஷிணி ஹர்ஷரதே
  த்ரிபுவன போஷிணி சங்கர தோஷிணி
  கில்பிஷ மோஷிணி கோஷரதே
  தனுஜ நிரோஷிணி திதிஸுத ரோஷிணி
  துர்மத சோஷிணி ஸிந்துஸுதே
  ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
  ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே

Suravara varshini, durdara darshini,
Durmukhamarshani, harsha rathe,
Tribhuvana poshini, Sankara thoshini,
Kilbisisha moshini, ghosha rathe,
Danuja niroshini, Dithisutha roshini,
Durmatha soshini, Sindhu suthe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 2

 


aigiri nandini lyrics in tamil &english
 1. அயி ஜகதம்ப மதம்ப
  கதம்பவன ப்ரிய வாஸினி ஹாஸரதே
  சிகரி சிரோமணி துங்க ஹிமாலய
  ச்ருங்க நிஜாலய மத்யகதே
  மதுமதுரே மதுகைடப கஞ்ஜினி
  கைடப பஞ்ஜினி ராஸரதே
  ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
  ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே

Ayi Jagadambha Madambha, Kadambha,
Vana priya vasini, Hasarathe,
Shikhari siromani, thunga Himalaya,
Srunga nijalaya, madhyagathe,
Madhu Madure, Mdhukaitabha banjini,
Kaitabha banjini, rasa rathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 3

 1. அயி சதகண்ட விகண்டித ருண்ட
  விதுண்டித சுண்ட கஜாதிபதே
  ரிபுகஜ கண்ட விதாரண சண்ட
  பராக்ரம சுண்ட ம்ருகாதிபதே
  நிஜபுஜ தண்ட நிபாதித கண்ட
  விபாதித முண்ட பதாதிபதே
  ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
  ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே

Ayi satha kanda, vikanditha runda,
Vithunditha shunda, Gajathipathe,
Ripu Gaja ganda, Vidhaarana chanda,
Paraakrama shunda, mrugathipathe,
Nija bhuja danda nipaathitha khanda,
Vipaathitha munda, bhatathipathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 4

 1. அயிரண துர்மத சத்ரு வதோதித
  துர்தர நிர்ஜர சக்தி ப்ருதே
  சதுர விசார துரீண மஹாசிவ
  தூதக்ருத ப்ரமதாதிபதே
  துரித துரீஹ துராசய துர்மதி
  தானவ தூத க்ருதாந்தமதே
  ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
  ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே

Ayi rana durmathaShathru vadhothitha,
Durdhara nirjjara, shakthi bruthe,
Chathura vicharadureena maha shiva,
Duthatkrutha pramadhipathe,
Duritha Dureeha, dhurasaya durmathi,
Dhanava dhutha kruithaanthamathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 5

 1. அயி சரணாகத வைரிவ தூவர
  வீர வராபய தாயகரே
  த்ரிபுவன மஸ்தக சூலவிரோதி
  சிரோதி க்ருதாமல சூலகரே
  துமிதுமி தாமர துந்துபி நாத
  மஹோ முகரீக்ருத திங்மகரே
  ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
  ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே

Ayi saranagatha vairi vadhuvara,
Veera varaa bhaya dhayakare,
Tribhuvana masthaka soola virodhi,
Sirodhi krithamala shoolakare,
Dimidmi thaamara dundubinadha mahaa
Mukharikruthatigmakare,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 6

 1. அயி நிஜஹுங்க்ருதி மாத்ர நிராக்ருத
  தூம்ர விலோசன தூம்ரசதே
  ஸமரவிசோஷித சோணிதபீஜ
  ஸமுத்பவ சோணித பீஜலதே
  சிவசிவ சும்ப நிசும்ப மஹாஹவ
  தர்ப்பித பூத பிசாசரதே
  ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
  ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே

Ayi nija huum kruthimathra niraakrutha,
Dhoomra vilochana Dhoomra sathe,
Samara vishoshitha sonitha bheeja,
Samudhbhava sonitha bheejalathe,
Shiva shiva shumbha nishumbhamaha hava,
Tarpitha bhootha pisacha rathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 7

tamil song lyrics

 1. தனுரனு ஸங்க ரணக்ஷண ஸங்க
  பரிஸ்ஃபுர தங்க நடத்கடகே
  கனக பிசங்க ப்ரிஷத்க நிஷங்க
  ரஸத்பட ச்ருங்க ஹதாபடுகே
  க்ருத சதுரங்க பலக்ஷிதிரங்க
  கடத்பஹுரங்க ரடத்படுகே
  ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
  ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே

Dhanu ranushanga rana kshana sanga,
Parisphuradanga natath katake,
Kanaka pishanga brushathka nishanga,
Rasadbhata shrunga hatavatuke,
Kritha chaturanga bala kshithirangakadath,
Bahuranga ratadhpatuke,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 8

 1. ஜய ஜய ஜப்ய ஜயே ஜய சப்த
  பரஸ்துதி தத்பர விச்வ நுதே
  பன பன பிஞ்ஜினி பிங்க்ருத நூபுர
  ஸிஞ்ஜித மோஹித பூதபதே
  நடித நடார்த்த நடீ நட நாயக
  நாடித நாட்ய ஸுகான ரதே
  ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
  ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே

Sura Lalanata Tatheyi Tatheyi Tathabhi Nayottama Nrtya Rate
Hasa Vilasa Hulasa Mayi Prana Tartaja Nemita Prema Bhare
Dhimi Kita Dhikkata Dhikkata Dhimi Dhvani Ghora Mrdanga Ninada Late
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramyaka Pardini Shaila Suthe— 9

 1. அயி ஸுமன: ஸுமன: ஸுமன:
  ஸுமன: ஸுமனோஹர காந்தியுதே
  ச்ரித ரஜனீ ரஜனீ ரஜனீ
  ரஜனீ ரஜனீகர வக்த்ர வ்ருதே
  ஸுநயன விப்ரமர ப்ரமர ப்ரமர
  ப்ரமர ப்ரமரா திபதே
  ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
  ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே

Jaya Jaya hey japya jayejaya shabda,
Parastuti tatpara vishvanute,
Bhana Bhanabhinjimi bhingrutha noopura,
Sinjitha mohitha bhootha pathe,
Nadintha nataartha nadi nada nayaka,
Naditha natya sugaanarathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 10

 1. ஸஹித மஹாஹவ மல்ல மதல்லிக
  மல்லி தரல்லக மல்லரதே
  விரசித வல்லிக பல்லி கமல்லிக
  ஜில்லிக பில்லிக வர்கவ்ருதே
  சிதக்ருத ஃபுல்லஸ முல்லஸி தாருண
  தல்லஜ பல்லவ ஸல்லலிதே
  ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
  ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே

Ayi sumana sumana,
Sumana sumanohara kanthiyuthe,
Sritha rajani rajani rajani,
Rajaneekaravakthra vruthe,
Sunayana vibhramarabhrama,
Bhramarabrahmaradhipadhe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 11

 1. அவிரலகண்ட கலன்மத மேதுர
  மத்த மதங்கஜ ராஜபதே
  த்ரிபுவன பூஷண பூதகலாநிதி
  ரூப பயோநிதி ராஜஸுதே
  அயிஸுத தீஜன லாலஸ மானஸ
  மோஹன மன்மத ராஜஸுதே
  ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
  ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே

Sahitha maha hava mallama hallika,
Mallitharallaka mallarathe,
Virachithavallika pallika mallika billika,
Bhillika varga Vruthe,
Sithakruthapulli samulla sitharuna,
Thallaja pallava sallalithe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 12

 1. கமல தலாமல கோமல காந்தி
  கலா கலிதாமல பாலலதே
  ஸகல விலாஸ கலாநிலய க்ரம
  கேலிசலத்கல ஹம்சகுலே
  அலிகுல சங்குல குவலய மண்டல
  மௌலிமிலத் பகுலாலிகுலே
  ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
  ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே

Avirala ganda kalatha mada medura,
Matha matanga rajapathe,
Tribhuvana bhooshana bhootha kalanidhi,
Roopa payonidhi raja suthe,
Ayi suda thijjana lalasa manasa,
Mohana manmatha raja suthe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 13

 1. கர முரலீரவ வீஜித கூஜித
  லஜ்ஜித கோகில மஞ்ஜுமதே
  மிலித புலிண்ட மனோஹர குஞ்ஜித
  ரஞ்சித சைல நிகுஞ்ஜகதே
  நிஜகுணபூத மஹா சபரீகண ஸத்குண ஸம்ப்ருத கேலிதலே
  ஜய ஜய ஹே மஹிஷாசுர மர்தினி
  ரம்யக பர்தினி சைலஸுதே

Kamala dalaamala komala kanthi,
Kala kalithaamala bala lathe,
Sakala vilasa Kala nilayakrama,
Keli chalathkala hamsa kule,
Alikula sankula kuvalaya mandala,
Mauli miladh bhakulalikule,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 14

 1. கடிதடபீத துகூல விசித்ர
  மயூக திரஸ்க்ருத சந்த்ரருசே
  ப்ரணத ஸுராஸுர மௌலி மணிஸ்ஃபுர
  தன்சுல ஸன்னக சந்த்ரருசே
  ஜிதகனகாசல மௌலி பதோர்ஜித
  நிர்பர குஞ்ஜர கும்பகுசே
  ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
  ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே

Kara murali rava veejitha koojitha,
Lajjitha kokila manjumathe,
Militha pulinda manohara kunchitha,
Ranchitha shaila nikunjakathe,
Nija guna bhootha maha sabari gana,
Sathguna sambrutha kelithale,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 15

 1. விஜித ஸஹஸ்ர கரைக ஸஹஸ்ர
  கரைக ஸஹஸ்ர கரைகநுதே
  க்ருத ஸுர தாரக ஸங்கர தாரக
  ஸங்கர தாரக ஸூனுஸுதே
  ஸுரத சமாதி ஸமான ஸமாதி
  ஸமாதி ஸமாதி ஸுஜாதரதே
  ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
  ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே

Kati thata peetha dukoola vichithra,
Mayuka thiraskrutha Chandra ruche,
Pranatha suraasura mouli mani sphura,
Damsula sannka Chandra ruche,
Jitha kanakachala maulipadorjitha,
Nirbhara kunjara kumbhakuche,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 16

 1. பதகமலம் கருணா நிலயே
  வரிவஸ்யதியோ ஸ்னுதினம் ஸுசிவே
  அயி கமலே கமலா நிலயே
  கமலா நிலய ஸகதம் நபவேத்
  தவ பதமேவ பரம்பதமித்
  யனு சீலயதோ மமகிம் ந சிவே
  ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
  ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே

Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika,
Sarakaraika nuthe,
Krutha sutha tharaka sangaratharaka,
Sangaratharaka soonu suthe,
Suratha Samadhi samana Samadhi,
Samadhi Samadhi sujatharathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe–17

 1. கனகல ஸத்கல ஸிந்துஜலைரனு
  ஸிஞ்சிநுதே குண ரங்கபுவம்
  பஜதி ஸகிம் நசசீ குசகும்ப
  தடீ பரிரம்ப ஸுகானுபவம்
  தவ சரணம் சரணம் கரவாணி
  நதாமரவாணி நிவாஸிசிவம்
  ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
  ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே

Padakamalam karuna nilaye varivasyathi,
Yo anudhinam sa shive,
Ayi kamale kamala nilaye kamala nilaya
Sa katham na bhaveth,
Thava padameva param ithi
Anusheelayatho mama kim na shive,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe- 18

 1. தவ விமலேந்து குலம் வதனேந்துமலம்
  ஸகலம் நனு கூலயதே
  கிமு புரஹூத புரீந்துமுகீ
  ஸுமுகீபிரஸெள விமுகீ க்ரியதே
  மமது மதம் சிவநாமதனே
  பவதீ க்ருபயா கிமுத க்ரியதே
  ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
  ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே

Kanakala sathkala sindhu jalairanu
Sinjinuthe guna ranga bhuvam,
Bhajathi sa kim na Shachi kucha kumbha
Thati pari rambha sukhanubhavam,
Thava charanam saranam kara vani
Nataamaravaaninivasi shivam,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe– 19

 1. அயி மயி தீனதயாலு தயா
  க்ருபயைவ த்வயா பவித்வயமுமே
  அயி ஜகதோ ஜனனீ க்ருபயாஸி
  யதாஸி ததாஸனு மிதாஸிரதே
  யதுசித மத்ர பவத்யுரரீ
  குருதா துருதா பமபாகுருதே
  ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
  ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே

Thava Vimalendu kulam vadnedumalam
Sakalayananu kulayathe,
Kimu puruhootha pureendu mukhi
Sumukhibhee rasou vimukhi kriyathe,
Mama thu matham shivanama dhane
Bhavathi krupaya kimu na kriyathe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini, Ramya kapardini, shaila Suthe-20

aigiri nandini lyrics in tamil pdf

download the pdf now click

aigiri nandini lyrics in english pdf

download the pdf now click

Leave a Reply